Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W przypadkach lżejszych, które kończą się szczęśliwie usunięciem tubus a można stwierdzić niekiedy na przedniej ścianie krtani a także i tchawicy powierzchowne odleżyny wywołane uciskiem tubusa. W przypadkach ciężkich odleżyny są głębsze i rozleglejsze. W proces martwiczy wciągnięta jest nie tylko błona śluzowa, ale i ochrzęstna. Przypadki te nie dają się dekaniulewać. Po usunięciu tubusa dziecko dusi się po dłuższej lub krótszej chwili; tracheotomia staje się konieczna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Po oparciu igły o kość unosimy strzykawkę o 30 – 45° i skręcamy o 30° do tyłu, tak by koniec igły został skierowany z przodu i dołu w kierunku główki 1 żebra . W tym położeniu wkłuwamy igłę jeszcze o 1 cm głębiej; w chwili wkłucia do zwoju gwiaździstego chory czuje kłujący ból w szczycie łopatki i w brodawce sutkowej. Po sprawdzeniu za pomocą aspiracji, czy igła nie tkwi w naczyniu, zdejmujemy strzykawkę i jeżeli z igły nie kapie płyn, wstrzykujemy powoli 15 ml 1 % roztworu nowokainy bez adrenaliny. Po kilku minutach występuje zespół Hornera i trwa od 1fz do 1 godziny. b) Próby czynnościowe kończyny dolnej Pień współczulny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Na głębokości 3 – 4. cm koniec igły opiera się o wyrostek poprzeczny, który należy ominąć; cofamy więc nieco igłę, wkłuwamy ją do góry lub w dół i na głębokości 8 – 9 cm po przebiciu mięśnia lędźwiowo-udowego koniec igły trafia na trzon kręgu. Jeżeli chory poczuje ból promieniujący do pośladka, cofamy nieco igłę i wstrzykujemy powoli roztwór znieczulający, a po zabiegu układamy chorego na kilka minut płasko. Po upływie 15 – 20 minut chory doznaje w kończynie uczucia gorąca, a skóra różowieje wyraźnie. Do blokady pnia lędźwiowego za pomocą znieczulenia rdzeniowego używamy nuperkainę lub 1 % nowokainę w ilości 10 ml. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Arteriografia kończyny dolnej. Tętnicę udową można nakłuć przez skórni e w okolicy pachwinowej albo odsłonić cięciem podłużnym tuż poniżej więzadła pachwinowego. Po przecięciu skóry i dokładnym odsłonięciu dolnego brzegu więzadła pachwinowego nacinamy od tego miejsca w dół powięź uda, tuż ponad położoną tu bardzo płytko tętnicą udową, którą można łatwo wyosobnić i unieść na tasiemce. Pod udo i podudzie podkładamy po 1 kasecie o wymiarach 30 X 40 cm i na razie osłaniamy dolną kasetę ołowiem, a podudzie skręcamy nieco do wewnątrz w stosunku do uda. Odległość lampy skierowanej na kolano wynosi 130 cm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Leki moczopędne (Diuretica). Leżenie moczopędne znajduje bardzo często zastosowanie w chorobach narządu krążenia przebiegających z dużymi obrzękami i dużymi przekrwieniami, nieustępującymi leczeniu spoczynkowemu, dietetycznemu i, leczeniu naparstnicą. Wybitne odwodnienie ustroju i poprawę stanu narządu krążenia nieraz uzyskuje się dopiero po skojarzeniu tego leczenia z leczeniem moczopędnym. Zwiększenie ilości moczu można dość często uzyskać, jeżeli zastosuje się, prócz spokoju i naparstnicy, dietę mało solną z ograniczeniem płynów, nieraz jednak dopiero po jednoczesnym leczeniu środkami moczopędnymi farmaceutycznymi. Z tych środków w lecznictwie chorób narządu krążenia stosuj e się leki grupy teobrominowej mineralnej oraz mocznik. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Nie wolne także stosować morfiny w przewlekłej niewydolności krążenia przebiegającej z oddechem Cheyne-Stokesa ani w przypadkach przeciągającego się napadu dychawicy sercowej oraz dłużej trwającego obrzęku płuc, gdy bowiem nastąpi już wyczerpanie ośrodka oddechowego wyrażające się płytkim oddychaniem i sinicą morfina może wywołać całkowite jego porażenie. Stosuje się morphiurn muriaticum w dawce 0,01 do 0,015 albo jeszcze lepiej w tejże dawce pantopon zawierający wszystkie składniki makowca, przez co osiąga się ten sam skutek, lecz mniejszą dawką morfiny. Leczenie środkami o działaniu bakteriostatycznym Przed zastosowaniem przetworów makowca trzeba dokładnie wyjaśnić czy duszność nie zależy od stanu kurczowego oskrzeli (bronchospasmus securularius) T powstałego na tle nieżytu przekrwiennego oskrzeli, taka, bowiem duszność ustępuje ze zmniejszeniem natężenia nieżytu pod wpływem leków sercowych, zwłaszcza, jeżeli jednocześnie ch ory otrzymuje atropinę (atropin tini suljuricuni w dawce 0,001 kilka razy dziennie) lub pokrzyk jagody wilczej np. w postaci extr. belladonnae w dawce 0,015 do 3 razy dziennie, lub intractum belladonnae po 20 kropli 3 razy dziennie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Miesięczne poziomy hemoglobiny przez 60 miesięcy według grupy analitycznej. Mediana stężenia hemoglobiny na początku badania wynosiła 11,2 g na decylitr w dwóch badanych grupach (Tabela 1). Na podstawie pola pod krzywą (AUC) mediana poziomu hemoglobiny w czasie wynosiła 13,0 g na decylitr (przedział międzykwartylowy, 12,4 do 13,4) w grupie darbepoetyny alfa i 11,5 g na decylitr (zakres międzykwartylowy, 10,7 do 12,2 ) w grupie placebo (P <0,001) (Figura 1). Różnica między grupami w poziomie hemoglobiny była znacząca po miesiącu od randomizacji i pozostała taka przez całe badanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przeżycie wolne od progresji definiowano jako czas od randomizacji do progresji choroby, co oceniono za pomocą niezależnej oceny radiologicznej lub na śmierć. Z góry określona liczba zdarzeń progresji lub zgonów została osiągnięta w marcu 2012 r .; data wyłączenia danych przypada na 30 marca 2012 r. Jedna wstępnie określona tymczasowa analiza całkowitego przeżycia została przeprowadzona w momencie ostatecznej analizy czasu przeżycia wolnego od progresji. Dla ostatecznej analizy przeżycia szacujemy, że 241 zdarzeń będzie wymaganych do badania, aby mieć 80% mocy do wykrycia 44% wzrostu całkowitego czasu przeżycia; Ta liczba zdarzeń nie powinna wystąpić przed upływem 21 miesięcy od momentu wyłączenia danych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Badania retrospektywne sugerują, że rearanżacja ALK może być związana ze zwiększoną wrażliwością na chemioterapię opartą na pemetreksedie, z czasem reakcji podobnym do obserwowanego przy kryzotynibu.16,17 Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną, otwartą, próbę kliniczną 3 fazy kryzotynibu w porównaniu ze standardową chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym, uprzednio leczonym niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim wynikiem testu ALK.
Metody
Pacjenci
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc, który był dodatni pod względem przegrupowań ALK. Testowanie ALK przeprowadzono centralnie przy użyciu testu fluorescencji in situ na hybrydyzację, charakteryzującego się analityczną czułością 100% (95% przedział ufności [CI], 98 do 100) i swoistością 100% (95% CI, 97 do 100) .1 Inne kryteria kwalifikowalności obejmowały wiek co najmniej 18 lat, postępującą chorobę po wcześniejszym schemacie chemioterapii opartym na platynie, mierzalną chorobę ocenianą za pomocą kryteriów oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST), wersja 1.1, 18 i stan efektywności w grupie Cooperative Oncology Group (ECOG) wynoszący 0, lub 2 (przy czym 0 oznacza, że pacjent jest w pełni aktywny, że pacjent jest ambulatoryjny, ale ograniczony przy forsownej aktywności, oraz 2, że pacjent jest ambulatoryjny i zdolny do samodzielnej opieki, ale nie jest w stanie pracować19). Pacjenci ze stabilnymi przerzutami do mózgu, którzy byli uprzednio leczeni lub byli nieleczeni i bezobjawowi, kwalifikowali się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brevoxyl wycofany’

Po usunieciu tubusa dziecko dusi sie po dluzszej lub krótszej chwili

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Historię raka na początku badania zgłosiło 93 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa i 78 z grupy placebo. Spośród tych pacjentów zmarło 44 w grupie darbepoetyny alfa i 36 w grupie placebo; zgonów przypisano odpowiednio rakowi u 4 i 6 pacjentów, bez znaczących różnic między grupami. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy skurczowym ciśnieniem krwi w trakcie badania, ale rozkurczowe ciśnienie krwi było o mm Hg większe (mediana AUC) w grupie darbepoetyny alfa niż w grupie placebo (P = 0,03). Dyskusja
Oceniliśmy wpływ korygowania niedokrwistości u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca przez dodanie darbepoetyny alfa do współczesnej terapii, przy docelowym poziomie hemoglobiny 13,0 g na decylitr. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries